REKLAMACE 

V případě reklamace je nutné přinést či zaslat reklamovaný výrobek a originál/kopii faktury na adresu:

ALFAMOBIL 1800 s.r.o.
Poštovská 8
602 00 Brno
Firma ALFAMOBIL 1800 s.r.o. je oprávněna přijímat k záruční opravě pouze výrobky, které sama prodala.
Vyskytne-li se u zakoupeného výrobku v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu u prodávajícího reklamovat. Práva kupujícího plynoucí z uzavřené kupní smlouvy a jsou na třetí osobu nepřenosná!
Vadou výrobku se rozumí změna (vlastnosti) výrobku, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení výrobní technologie nebo nevhodná výrobní technologie, popřípadě nevhodné konstrukční řešení.
Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) výrobku, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je výrobek vyroben, v důsledku jakéhokoliv poškození spotřebitelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
Záruční doba a životnost výrobku jsou dva různé pojmy. Životnost výrobku je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. Při intenzivním užívání může být životnost výrobku kratší než poskytovaná záruka. Životnost baterií a příslušenství k telefonům je 6 měsíců od zakoupení. Životnost datových nosičů např. paměťových karet je 3 měsíce od zakoupení.

Je-li kupujícím spotřebitel, záruka je tímto stanovena na 24 měsíců.
Není-li kupujícím spotřebitel, upravují se nadále vztahy dle dohod stanovených těmito obchodními podmínkami. Záruka je tímto stanovena dohodou na 12 měsíců. Zrušení kupní smlouvy je možné jen po dohodě, termín pro vyřízení reklamace není pevně stanoven, proplacení nákladů spojených s uplatněním reklamace není možné.
Pokud se jedná o použité zboží, odpovědnost za vady může být zkrácena dohodou smluvních stran na dobu 12-ti měsíců.

Způsob uplatnění reklamace 

V případě vad výrobků zakoupených u prodávajícího, které se vyskytnou v záruční době, má kupující právo výrobek u prodávajícího reklamovat. Doporučujeme osobně nebo poštou na adrese ALFAMOBIL 1800 s.r.o., Poštovská 8, 60200, Brno. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena a jakýkoliv jiný postup je považován za porušení záručních podmínek a může vést k zamítnutí případné reklamace uplatněné po té u prodávajícího.
Kupující bez zbytečného odkladu odešle-doručí vadný výrobek prodávajícímu. Nejpozději tak učiní následující pracovní den od uplatnění reklamace. Rovněž sdělí prodávajícímu při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady (nejpozději tak učiní následující pracovní den od uplatnění reklamace ) jaké právo při uplatnění reklamace si zvolil (jaké jsou požadavky kupujícího a jak má být reklamace vyřízena). Uplatnění práva nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího. Neoznámí-li kupující zjevnou vadu prodávajícímu včas bez zbytečného odkladu, nebude mu právo z vadného plnění přiznáno. Reklamovaný výrobek nesmí být uzamčen bezpečnostním kódem, nebo chráněn jakýmkoliv bezpečnostním prvkem ze strany uživatele. Takováto reklamace může být vyřízena jako neoprávněná z důvodu nemožnosti přezkoumání vady výrobku. Kupující si ve vlastním zájmu vede tak, aby byl výrobek pro přepravu zabalen do vhodného a dostatečně jej chránícího obalového materiálu, vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, dále pojištěn a rovněž aby zásilka byla označena příslušnými symboly. Výrobek musí být kupujícím zabalen ve vhodném obalu, který zabrání jeho poškození při přepravě, v úplném stavu, včetně příslušenství tak, jak jej kupující převzal při zakoupení od prodávajícího. Kupující prokáže pro řádné uplatnění reklamace původ zboží nejlépe doložením dokladu o koupi, popřípadě jiným věrohodným způsobem, prokáže, že reklamovaný výrobek zakoupil u prodávajícího. Při reklamaci za využití dopravce se doporučuje pečlivě si uschovat podací lístek, jako doklad o zaslání zboží.
Reklamace by měla obsahovat:
- identifikační údaje kupujícího (jméno, příjmení, adresu), včetně uvedení telefonního spojení a emailu,
- název reklamovaného výrobku,
- přesný, jasný, výstižný a dostatečně konkrétní popis závady,
- kompletní výrobek, který je reklamován (příslušenství, s nímž byl zakoupen).
- doklad o zakoupení výrobku, prokazující nabytí výrobku.
- při reklamaci za využití dopravce korespondenční adresu, na niž si kupující přeje zaslat vyřízenou reklamaci. Není nutná, pokud je tato adresa shodná s bydlištěm či sídlem kupujícího.

Lhůta k uplatnění práva z odpovědnosti za vady 

Podmínkou pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady prodaného výrobku je, aby byla uplatněna v záruční době. Pro spotřebitele je záruční doba 24 měsíců, s výjimkami stanovenými příslušnými právními předpisy. Záruční doba pro kupujícího, který není spotřebitelem je 12 měsíců.
Reklamaci je nezbytné uplatnit bez zbytečného odkladu, jakmile se vada objevila – byla zjištěna. Případné prodlení při pokračujícím užívání výrobku s vadou může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení výrobku a může být důvodem k zamítnutí reklamace. Záruka se na základě uplatnění práva z vadného plnění (reklamace) prodlužuje v případě, že tato byla oprávněná o dobu od uplatnění reklamace do doby, do které byl kupující povinen si vyřízenou reklamaci převzít.
Záruční dobu nelze zaměňovat s životností výrobku, tj. dobu, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může výrobek vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet (např. akumulátory - životnost 6 měsíců, datové nosiče a paměťové karty - životnost 3 měsíce). 

Lhůta k uplatnění práva z odpovědnosti za vady - použité zboží 

Základní povinností prodávajícího při prodeji věcí použitých je zřetelné upozornění kupujícího na skutečnost, že se jedná o věc použitou. Tato povinnost vyplývá z § 10 odst. 6 zákona o ochraně spotřebitele. Zároveň musí být skutečnost, že se jedná o použité zboží, uvedena v dokladu o zaplacení zboží podle § 16 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele.

Na věci použité se zákonná záruka podle § 619 občanského zákoníku nevztahuje. Prodávající neodpovídá za vady věci, které se vyskytnou po převzetí věci kupujícím. Prodávající odpovídá kupujícímu pouze za vady, které na zboží existují v době přechodu vlastnického práva k věci, na které kupujícího předem neupozornil a které neodpovídají míře používání nebo opotřebení věci. Podle § 616 odst. 4 občanského zákoníku se za takové vady považují všechny vady, které se projeví během 6 měsíců od převzetí věci, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Vada musí být na výrobku již při prodeji, ovšem projevit se může později.  

Podle § 626 odst. 3 musí kupující právo z odpovědnosti za vady uplatnit během 24 měsíců ode dne převzetí kupujícím, jinak právo zanikne. Tuto dobu je možné zkrátit na nejméně 12 měsíců, toto zkrácení pak musí být uvedené v dokladu o prodeji věci.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku poklesu kapacity baterie.


Lhůta pro vyřízení reklamace 

Uplatnil-li kupující spotřebitel právo z odpovědnosti za vadu výrobku řádným způsobem, je prodávající nebo jím pověřená osoba povinna rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamace musí být vyřízena nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě (§ 19 odst. .3 Ochr.Spotřebitele). 
Stav reklamace kupující zjistí telefonickým, nebo emailovým dotazem na stav reklamace. To platí i o podání informace o vyřízení reklamace. Na tel.č. 774 884 994, email: info@mobil-brno.cz
Kupujícímu, který není spotřebitelem, bude reklamace vyřízena v co nejkratším možném termínu. Dle dohody není v tomto případě stanovena konkrétní lhůta pro vyřízení reklamace. Vyřízení reklamace proto může být delší třiceti dní. Maximální lhůta pro vyřízení reklamace je tímto pro kupujícího, který není spotřebitelem stanovena na dobu nezbytně nutnou pro vyřízení reklamace. Kupující, který není spotřebitelem nemá nárok na proplacení nákladů spojených s uplatněním reklamace či jiných práv plynoucích z kupní smlouvy.
Rozsah záruky 

Záruka je neoprávněná v případě, že:
- je výrobek používán v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží,
- dojde k neoprávněnému zásahu do výrobku (demontáž, montáž, pokus o opravu atd.)
- byl výrobek používán v rozporu s účelem, k němuž je určen,
- byla zjištěna nedovolená manipulace či falšování záručního listu a dokladů o koupi. 
- je výrobek mechanicky poškozen, nese známky hrubého zacházení, je-li zjištěn průnik kapaliny do výrobku (např. oxidace výrobku, zčervenání oxidačních známek umístěných ve výrobku pro kontrolu průniku kapaliny)
- dojde k neoprávněnému odstranění bezpečnostních prvků proti neodborné manipulaci (demontáž, pokus o opravu atd.) a zejména odstranění oxidačních čidel a známek ve výrobku umístěných.
- je výrobek používán s neoriginálním, nebo poškozeným příslušenstvím. Zejména používání neoriginálních nabíječek a baterií.
Záruka se nevztahuje na:
- na opotřebení výrobku (nebo jeho dílů) způsobené jeho obvyklým používáním,
- jakýkoliv neodborný zásah do software výrobku, např. reinstalací operačního systému, nesprávnou instalací aplikací, používání jiných, než výrobcem schválených, certifikovaných a originálních souborů, aplikací, programů atd...
- poškození způsobené ohněm, vodou, elektřinou nebo jinou živelnou událostí,
- vady způsobené užíváním v rozporu s účelem, k němuž je výrobek určen, nesprávným používáním výrobku, nedodržením návodu k obsluze a nedostatečnou údržbou,
- vady vzniklé mechanickým poškozením výrobku,
- vady vzniklé neodborným zásahem do výrobku nebo neodbornou opravou výrobku,
- u výrobků prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla sjednána nižší cena.
Upozornění: záruka se mimo jiné nevztahuje na závady, odchylky a vzniklé chyby způsobené zásahem do software výrobku, např. reinstalací operačního systému, nesprávnou instalací aplikací, používání jiných, než výrobcem schválených, certifikovaných a originálních souborů, aplikací, programů atd. Takto vzniklé vady, odchylky a chyby musí spotřebitel řešit s poskytovatelem, od kterého byla služba, nebo softwarový produkt pořízen. Software spadá pod licenční ujednání výrobce software a tato licence je dodávána k výrobku zdarma.

Převzetí výrobku po vyřízení reklamace 

Po vyřízení reklamace je výrobek zdarma zaslán zpět na adresu kupujícího nebo připraven k vyzvednutí na prodejně o čemž je kupující informován emailem či telefonicky. Kupující je povinen si od přepravce reklamovaný výrobek převzít. Neučiní-li tak, jdou účelně vynaložené náklady spojené s náhradním plněním k jeho tíži. Bude-li prodávající nucen uschovat věc – nevyzvednutou reklamaci na určitou dobu je tímto stanoven uskladňovací poplatek 10,- Kč za den uskladnění. Nepřevezme-li si kupující reklamaci do jednoho roku ode dne, kdy měla být tato vyzvednuta má právo prodávající takový výrobek prodat a získané prostředky použít na úhradu skladného. Zbytek získané částky bude kupujícímu zaslán jím zvoleným způsobem ( např. na účet, složenkou atd.)
Přihlásit
Zapomněli jste heslo?
Zadejte Váš e-mail a přihlašovací údaje Vám budou zaslány na Vaši e-mailovou adresu zadanou při registraci.


Košík je prázdný

Poslední navštívené zboží
  • Doposud jste žádné zboží nenavštívili.
Rychlé vyhledávání
Facebook
Reklamace

Pro bližší informace o postupu reklamace klikněte na odkaz: Reklamace

 
 

Poslední prodané zboží

Mohlo by Vás zajímat

     
    © www.mobil-brno.cz